Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

1. Všeobecné úvodné ustanovenia
1.1. Občianskeho združenia La Portella, so sídlom Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava, IČO: 51 801 736, zapísaného v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „VOP“). Občianske združenie La Portella poskytuje služby výuky v oblasti umenia a latinskoamerických tancov formou tanečných kurzov.

1.2. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom služieb a to uzatvorením zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronickej prihlášky dostupnej na webovej stránke www.laportella.sk patriacej poskytovateľovi (ďalej len „zmluva“).

1.3. Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku formou prihlášky prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu.

2. Uzatvorenie zmluvného vzťahu
2.1. Objednávateľ vyplnením požadovaných informácií o účastníkovi zvoleného tanečného kurzu a prejavom súhlasu s VOP poskytovateľa (dostupné na: www.laportella.ak) a prejavom súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za účelom potrebným pre uzatvorenie zmluvy a kliknutím na tlačidlo „odoslať“ odosiela poskytovateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „návrh“).

2.2. Vyplnením elektronickej prihlášky (ďalej len „prihláška“) a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP, objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

2.3. Potvrdením prijatia návrhu zo strany poskytovateľa a to elektronicky formou zaslania emailu na adresu objednávateľa, vzniká platná a účinná zmluva o poskytovaní služieb s obsahom informácií o účastníkovi a so zoznamom zvolených služieb ku konkrétnemu tanečnému kurzu, ktoré objednávateľ v návrhu uviedol. Na základe prijatia a potvrdenia návrhu zo strany poskytovateľa sa pre objednávateľa vygeneruje automaticky platobný doklad na úhradu ceny za objednaný tanečný kurz.

2.4. Zmluva má zachovanú písomnú formu tým, že internetový systém vygeneruje zmluvu, ktorú spolu s potvrdením poskytovateľ zašle objednávateľovi. Súčasťou zmluvy sú aj všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od poskytovateľa dostane.

2.5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.

2.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.7. V prípade uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb pre tanečný kurz “Open Class” v prospech tretej osoby je táto osoba (účastník) viazaná zmluvou a poskytovaní služieb a VOP poskytovateľa momentom prejavenia súhlasu s objednaným tanečným kurzom.

3. Cena a platobné podmienky
3.1. Cena každého tanečného kurzu je uvedená v cenníku platnom v dobe objednania a je stanovená poskytovateľom, pokiaľ nie je s poskytovateľom dohodnuté inak. Konkrétna cena zvoleného tanečného kurzu je uvedená na platobnom doklade zaslanom alebo osobne odovzdanom objednávateľovi tanečného kurzu.

3.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3. Cena objednaného tanečného kurzu je splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia návrhu na uzavretie zmluvy. Cena tanečného kurzu objednaného osobne v deň začatia prvej vyučovacej hodiny je splatná najneskôr do 7 dní od začatia prvej vyučovacej hodiny tanečného kurzu. Cena tanečného kurzu „Open Class“ je splatná okamžite.

3.4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu objednaného tanečného kurzu v rozsahu a v lehote uvedenej v zmluve. Cenu tanečného kurzu je možné uhradiť prevodom na účet poskytovateľa alebo osobne v hotovosti na recepcii v sídle Poskytovateľa tanečného kurzu, t.j. na adrese Koprivnická 9/E, Bratislava. V prípade úhrady ceny prevodom na účet sa cena považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

4. Cena a platobné podmienky letného tábora
4.1. Poskytovateľ poskytuje služby spojené s dennou starostlivosťou v rámci denného tábora, v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod.

4.2. Cena za letný tábor je poskytovateľom stanovená nasledovne:
4.2.1 vo výške 38,- Eur za 1 deň
4.2.2 vo výške 145,- Eur za 5 dní

4.3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za zvolený letný tábor v lehote splatnosti. Cena je splatná najneskôr 1 (jeden) mesiac vopred, t.j. 1 (jeden) mesiac pred začatím zvoleného letného tábora.

4.4. Cenu za letný tábor môže objednávateľ uhradiť v hotovosti na recepcii poskytovateľa alebo prevodom na účet poskytovateľa. V prípade úhrady ceny prevodom na účet sa cena považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

4.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.

4.6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, má objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny v nasledovnom rozsahu:
4.6.1 50 % zo zaplatenej ceny, po odpočítaní storno poplatku vo výške 50 % v prípade odstúpenia od zmluvy najneskôr dva (2) týždne pred začatím letného tábora.

4.7. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa v lehote kratšej ako dva (2) týždne pred začatím letného tábora alebo počas trvania letného tábora, objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny.

4.8. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to písomným vyhlásením zaslaným elektronicky na mailovú adresu poskytovateľa laportella@laportella.skalebo laportellask@gmail.com. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa

5. Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Poskytovateľ:
• Poskytovať služby riadne, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve
• Poskytovateľ je oprávnený zmeniť miesto a termín konania tanečného kurzu, osobu lektora toho-ktorého tanečného kurzu ako aj program tanečného kurzu.
• Poskytovateľ je povinný pri zmene programu tanečného kurzu povinný zachovať základný rozsah, parametre pôvodného tanečného kurzu a pôvodný počet hodín tanečného kurzu.
• Poskytovateľ je povinný o zmene programu a zmene termínu konania tanečného kurzu informovať účastníka tanečného kurzu aspoň tri (3) dni vopred.

5.2. Objednávateľ:
• Objednávateľ je povinný uhradiť cenu objednaného tanečného kurzu riadne a včas.

5.3. Účastník:
• Účastník je povinný riadiť sa pokynmi poskytovateľa alebo jeho zástupcu, alebo iných osôb poskytujúcich služby v mene poskytovateľa
• Účastník je povinný dodržiavať a riadiť sa prevádzkovým poriadkom
• Účastník nesmie rušiť riadny priebeh tanečného kurzu, najmä svojim správaním nadmieru obťažovať ostatných účastníkov kurzu
• Účastník je povinný dodržiavať zásady hygieny a slušného správania
• Účastník je povinný dbať o svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tanečného kurzu a ak by pokračovanie účastníka v tanečnom kurze ohrozovalo ostatných účastníkov kurzu, je povinný to bezodkladne oznámiť
• Účastník mladší ako 18 rokov sa môže zúčastniť tanečného kurzu len so súhlasom zákonného zástupcu
• Účastník, ktorý sa nemôže zúčastniť tanečného kurzu v zmenenom termíne, má nárok na nahradenie hodiny tanečného kurzu na inej hodine tanečného kurzu vo vopred dohodnutom termíne.

5.4. Člen detského súboru:
• Členovia detského súboru, ktorí sa zúčastňujú súťaží alebo vystúpení, hradia náklady na kostýmy z vlastných finančných prostriedkov. Za týmto účelom je možné využiť 2 % z daní, dary alebo sponzoring.

6. Doba trvania zmluvy, zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy
6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu trvania objednaného tanečného kurzu. Skončením tanečného kurzu zmluva zaniká.

6.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.

6.3. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia povinností zo strany poskytovateľa uvedených v čl. V. V prípade okamžitého odstúpenia od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia povinností zo strany poskytovateľa má objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo ak dôjde k okamžitému odstúpeniu od zmluvy po začatí tanečného kurzu, má objednávateľ nárok na vrátenie jej nevyčerpanej časti, pričom zaplatený registračný poplatok vo výške 12,- EUR sa nevracia.

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z iného dôvodu ako dôvodu uvedenom v bode 6.3 tohto článku, alebo bez udania dôvodu, má objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny v nasledovnom rozsahu:
6.4.1 95 % zo zaplatenej ceny, po odpočítaní storno poplatku vo výške 5 %, v prípade odstúpenia od zmluvy do piatich (5) dní pred začiatkom tanečného kurzu a po odpočítaní registračného poplatku vo výške 12,- EUR, ktorý sa nevracia,
6.4.2 50 % zo zaplatenej ceny, po odpočítaní storno poplatku vo výške 50 %, v prípade odstúpenia od zmluvy od štyroch (4) dní pred začiatkom tanečného kurzu do tridsiatich (30) dní po začatí tanečného kurzu, a po odpočítaní registračného poplatku vo výške 12,- EUR, ktorý sa nevracia.

6.5. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb v prípade, ak mu okolnosti neumožňujú poskytovať služby v rozsahu, termíne a spôsobom dohodnutým v zmluve, prípadne ani v náhradnom termíne. V takom prípade má objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo ceny jeho nevyčerpanej časti tanečného kurzu, pričom zaplatený registračný poplatok vo výške 12,- EUR sa nevracia.

6.6. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb z dôvodu hrubého porušenia povinností účastníka uvedených v článku V. V takom prípade vzniká poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 120,- EUR a objednávateľ nárok na vrátenie ceny nevyčerpanej časti. Zaplatený registračný poplatok vo výške 12,- EUR sa nevracia. Nárok poskytovateľa na zmluvnú pokutu bude započítaný oproti nároku objednávateľa na vrátenie ceny nevyčerpanej časti tanečného kurzu.

6.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to písomným vyhlásením zaslaným elektronicky na mailovú adresu poskytovateľa laportella@laportella.skalebo laportellask@gmail.com. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa.

6.8. Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy v rozsahu uvedenom v bode 6.4 tohto článku. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.9. Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy:
• adresa: Občianske združenie La Portella, Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava
• email: laportella@laportella.sk alebo laportellask@gmail.com

7. Zodpovednosť za škodu.
7.1. Účastník kurzu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí poskytovateľovi. Zodpovednosti za spôsobenú škodu sa účastník zbaví, ak preukáže, že škodu nespôsobil.

7.2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti zástupcom poskytovateľa účastníkovi.

7.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na zdraví alebo majetku účastníka kurzu, ktorú si účastník kurzu spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, prípadne neopatrnosti sám.

7.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na zdraví alebo majetku účastníka kurzu, ktoré účastníkovi kurzu vzniknú následkom nedodržania pokynov poskytovateľa alebo jeho zástupcu.

7.5. Zákonný zástupca alebo doprovod neplnoletého účastníka tanečného kurzu zodpovedá za škodu spôsobenú neplnoletým účastníkom tanečného kurzu až do chvíle ako neplnoletého účastníka tanečného kurzu prevezme pri vstupe do sály lektor tanečného kurzu. Po ukončení lekcie preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka tanečného kurzu zákonný zástupca alebo doprovod neplnoletého účastníka tanečného kurzu. Pokiaľ sa neplnoletý účastník tanečného kurzu zúčastní lekcie bez doprovodu, poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu spôsobenú neplnoletým účastníkom tanečného kurzu pred a po kurze.

8. Ochrana osobných údajov a súkromia
8.1. Poskytovateľ plne rešpektuje dôvernosť údajov objednávateľa, ktoré vypĺňa objednávateľ do objednávky a poskytuje poskytovateľovi. Všetky údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje použije výlučne k realizácii objednanej služby v zmysle uzatvorenej zmluvy, k vykonaniu potrebných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, k identifikácii bezhotovostných platieb a na komunikáciu s objednávateľom a na marketingové účely. Údaje poskytnuté objednávateľom sú ukladané v informačnom systéme poskytovateľa, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu.

9. Všeobecné pravidlá účasti a konania tanečných kurzov
9.1. Termíny a čas konania jednotlivých tanečných kurzov sa riadia rozvrhom určeným pred začiatkom kurzu. Rozvrh je priebežne aktualizovaný poskytovateľom. Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke poskytovateľa dostupnej na adrese www.laportella.sk a vyvesené v priestoroch poskytovateľa. Účastník tanečného kurzu je povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa v čas oboznámiť a zobrať informácie na vedomie.

9.2. V prípade doručenia objednávky na tanečný kurz, ktorý úž prebieha, si Poskytovateľ vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia a po zohľadnení obsadenosti a počtu voľných miest, rozhodnúť o zaradení účastníka do už prebiehajúceho tanečného kurzu. V prípade zaradenia účastníka tanečného kurzu do už prebiehajúceho tanečného kurzu je Objednávateľ alebo účastník tanečného kurzu povinný uhradiť pomernú časť ceny objednaného tanečného, ktorá zodpovedá počtu kalendárnych mesiacov, ktorých sa účastník tanečného kurzu má zúčastniť. Účastníkovi však nárok na zaradenie do už prebiehajúceho tanečného kurzu automaticky odoslaním prihlášky nevzniká.

9.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny tanečného lektora iným lektorom s rovnakou kvalifikáciou. V prípade, že Poskytovateľ pred začatím lekcie tanečného kurzu nedokáže zabezpečiť iného lektora s rovnakou kvalifikáciou, si Poskytovateľ vyhradzuje právo danú lekciu tanečného kurzu zrušiť. V takom prípade je Poskytovateľ povinný informovať účastníka tanečného kurzu o náhradnom termíne konania lekcie tanečného kurzu. Účastník tanečného kurzu, ktorý sa nemôže zúčastniť prvého náhradného termínu konania lekcie tanečného kurzu, nemá nárok na vrátenie ceny za danú lekciu tanečného kurzu. V prípade v poradí druhej zmeny termínu konania lekcie tanečného kurzu, kedy sa účastník tanečného kurzu nemôže zúčastniť ani druhej náhradnej lekcie tanečného kurzu, má účastník nárok na vrátenie ceny za danú lekciu tanečného kurzu.

9.4. Účastník tanečného kurzu má nárok na náhradu maximálne troch zmeškaných lekcií tanečného kurzu počas jedného obdobia.

9.5. V prípade, ak nie je účastníkovi umožnené zo strany poskytovateľa riadny tréning v dohodnutom termíne, účastníkovi takto vymeškané tréningy neprepadnú. Poskytovateľ je povinný tréningy účastnikovi riadne nahradiť a to aj v prípade, keď ide o nariadenie zo strany štátu ( napríklad z globálneho rizika), alebo napríklad v prípade nepredvídateľnej životnej situácii, v prípade nevyhnutného odkladu tréningu, v prípade hygienickej prevencie, v prípade vynímočného zrušenia zo strany školských zariadení.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP platia v znení v akom boli schválené príslušným orgánom poskytovateľa a v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa.

10.2. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP podľa potreby kedykoľvek zmeniť. Nové znenie VOP nadobudne účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa dostupnej na webovej adrese www.laportella.sk.

10.3. Pre účastníkov tanečného kurzu sú záväzné VOP účinné v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, že dôjde k zmene VOP po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, táto zmena nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán. Objednávateľ ma právo pristúpiť k novým VOP.

Znenie VOP je účinné od 01.02.2019