Podmienky účasti

PODMIENKY ÚČASTI NA TANEČNÝCH KURZOCH PRE NEČLENOV OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Občianskeho združenia La Portella, so sídlom Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava, IČO: 51 801 736, zapísaného v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „Podmienky OZ“). Občianske združenie La Portella (ďalej len „OZ“) organizuje výuku v oblasti umenia a latinskoamerických tancov formou tanečných kurzov. Cieľom OZ je podpora a rozvoj tanečného a divadelného umenia, kultúry, kultúrnych a vzdelávacích aktivít so zameraním na deti a mládež ako aj prehlbovanie záujmu o tanečné umenie aj u širokej verejnosti.

1.2 Tieto Podmienky OZ sa vzťahujú na vzťahy, ktoré vzniknú medzi OZ, ktoré je organizátorom výuky tanečných kurzov a záujemcom o jednotlivú výuku tanečných kurzov a to prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronickej prihlášky dostupnej na webovej stránke www.laportella.sk patriacej OZ (ďalej len „prihláška“ alebo „registrácia“).

1.3 Záujemcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala prihlášku prostredníctvom webovej stránky OZ, obdržala emailové oznámenie o prijatí prihlášky a registrácie a uhradila príspevok na činnosť OZ.

II. Prihláška / Registrácia záujemcu

2.1 Záujemca o výuku tanečného kurzu vyplnením požadovaných informácií o účastníkovi zvoleného tanečného kurzu a prejavom súhlasu s podmienkami OZ (dostupné na: www.laportella.sk) a prejavom súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za účelom potrebným pre registráciu a kliknutím na tlačidlo „odoslať“ odosiela OZ prihlášku o výuku zvoleného tanečného kurzu (ďalej len „prihláška“).

2.2 Vyplnením elektronickej prihlášky (ďalej len „prihláška“) a potvrdením oboznámenia sa s týmito podmienkami OZ, záujemca súhlasí s podmienkami OZ. Podmienky OZ tvoria súčasť každej prihlášky a sú stále prístupné na webovej stránke OZ.

2.3 Potvrdením prijatia prihlášky záujemcu o výuku tanečného kurzu zo strany OZ a to elektronicky formou zaslania emailu na adresu záujemcu, sa stáva prihláška záväznou a záujemca je registrovaný v zozname účastníkov výuky tanečného kurzu. Záväzná prihláška obsahuje informácie o účastníkovi a zoznam zvolených služieb ku konkrétnemu tanečnému kurzu, ktoré záujemca o výuku tanečného kurzu v prihláške uviedol. Na základe prijatia a potvrdenia prihlášky zo strany OZ sa pre záujemcu vygeneruje automaticky platobný doklad na úhradu príspevku na činnosť OZ pre objednaný tanečný kurz.

2.4 Registrácia účastníka je na dobu určitú. Zaniká ukončením výuky zvoleného tanečného kurzu.

2.5 V prípade prihlášky a následnej registrácie pre tanečný kurz “Open Class” v prospech tretej osoby je táto osoba (účastník) viazaná záväznou prihláškou a podmienkami OZ momentom prejavenia súhlasu s objednaným tanečným kurzom.

III. Príspevok na činnosť a organizáciu OZ a platobné podmienky

3.1 Príspevok na činnosť OZ pre organizovanie každého tanečného kurzu je uvedený v zozname príspevkov platnom v čase podania prihlášky a je stanovený OZ, pokiaľ nie je s OZ dohodnuté inak. Konkrétna výška príspevku na činnosť OZ pre vybraný tanečný kurz je uvedená na webovej stránke. Po úhrade príspevku na činnosť OZ, OZ zašle záujemcovi potvrdzujúci mail o prijatí príspevku na činnosť OZ vrátane potvrdenia o prijatí príspevku na činnosť OZ.

3.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, výška príspevku na činnosť OZ vygenerovaná v prípade konkrétnej prihlášky sa po jeho úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Príspevok na činnosť OZ pre zvolený tanečný kurz je splatný do 7 dní od potvrdenia prijatia prihlášky a registrácie. Príspevok na činnosť OZ pre tanečný kurz zvolený osobne v deň začatia prvej vyučovacej hodiny tanečného kurzu je splatný najneskôr do 7 dní od začatia prvej vyučovacej hodiny tanečného kurzu a v prípade okamžitého nástupu účastníka v deň začatia prvej vyučovacej hodiny tanečného kurzu je príspevok na činnosť OZ splatný okamžite. Príspevok na činnosť OZ pre tanečný kurz „Open Class“ je splatný okamžite.

3.4 Záujemca je povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ pre zvolený tanečný v rozsahu a v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí prihlášky. Príspevok na činnosť OZ za zvolený tanečný kurz je možné uhradiť prevodom na účet OZ alebo osobne v hotovosti na recepcii v sídle OZ, t.j. na adrese Koprivnická 9/ E, Bratislava. V prípade úhrady príspevku na činnosť OZ prevodom na účet sa príspevok považuje za uhradený dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet OZ.

3.5 Príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých tanečných kurzov je nevratným príspevkom.

IV. Príspevok na činnosť OZ a platobné podmienky za organizáciu letného tábora

4.1 OZ organizuje a realizuje svoju činnosť aj formou dennej starostlivosti v rámci denného tábora, v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

4.2 Príspevok na činnosť OZ za realizáciu letného tábora La Portella a Tani Tani s Nely je OZ stanovený na webovej stránke www.laportella.sk

4.3 Záujemca je povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora v lehote splatnosti. Príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora je  splatný do 14 (štrnásť) dní od potvrdenia prihlášky a najneskôr 1 (jeden) mesiac vopred, t.j. 1 (jeden) mesiac pred začatím zvoleného letného tábora.

4.4 Príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora môže záujemca uhradiť v hotovosti na recepcii OZ alebo prevodom na účet OZ. V prípade úhrady príspevku na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora prevodom na účet sa príspevok považuje za uhradený dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet OZ.

4.5 Záujemca môže požiadať OZ o zrušenie registrácie pre letný tábor. V prípade zrušenia registrácie zo strany záujemcu, môže záujemca požiadať o vrátenie zaplateného príspevku na činnosť OZ v nasledovnom rozsahu:

4.6.1 50 % zaplateného príspevku, po odpočítaní registračného poplatku vo výške 50 %
v prípade zrušenia registrácie najneskôr dva (2) týždne pred začatím letného tábora.

4.7 V prípade zrušenia registrácie zo strany záujemcu v lehote kratšej ako dva (2) týždne pred začatím letného tábora alebo počas trvania letného tábora, záujemca nárok na vrátenie zaplateného príspevku na činnosť OZ nemá.

4.8 Žiadosť o zrušenie registrácie je záujemca povinný zaslať OZ a to písomne elektronicky na mailovú adresu OZ laportellask@gmail.com. Na tento účel môže záujemca použiť vzorový formulár žiadosti o zrušenie registrácie, ktorá je uverejnená na webovej stránke OZ.

V. Práva a povinnosti

5.1 OZ:

 • je oprávnené zmeniť miesto a termín konania tanečného kurzu, osobu lektora toho-ktorého tanečného kurzu ako aj program tanečného kurzu.
 • je povinné pri zmene programu tanečného kurzu povinné zachovať základný rozsah, parametre pôvodného tanečného kurzu a pôvodný počet hodín tanečného kurzu.
 • je povinné o zmene programu a zmene termínu konania tanečného kurzu informovať účastníka tanečného kurzu aspoň tri (3) dni vopred.

5.2 Záujemca:

 • je povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ za zvolený tanečný kurz riadne a včas.

5.3 Účastník:

 • Účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátora alebo jeho zástupcu, alebo iných osôb poskytujúcich služby v mene OZ
 • Účastník je povinný dodržiavať a riadiť sa prevádzkovým poriadkom
 • Účastník nesmie rušiť riadny priebeh tanečného kurzu, najmä svojim správaním nadmieru obťažovať ostatných účastníkov kurzu
 • Účastník je povinný dodržiavať zásady hygieny a slušného správania
 • Účastník je povinný dbať o svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tanečného kurzu a ak by pokračovanie účastníka v tanečnom kurze ohrozovalo ostatných účastníkov kurzu, je povinný to bezodkladne oznámiť
 • Účastník mladší ako 18 rokov sa môže zúčastniť tanečného kurzu len so súhlasom zákonného zástupcu
 • Účastník, ktorý sa nemôže zúčastniť tanečného kurzu v zmenenom termíne, má nárok na nahradenie hodiny tanečného kurzu na inej hodine tanečného kurzu vo vopred dohodnutom termíne.

5.4 Člen detského súboru:

 • Členovia detského súboru, ktorí sa zúčastňujú súťaží alebo vystúpení, hradia náklady na kostýmy z vlastných finančných prostriedkov. Za týmto účelom je možné využiť 2 % z daní, dary alebo sponzoring.

VI. Doba trvania registrácie, zánik registrácie

6.1 Registrácia záujemcu a účastníka je na dobu určitú a to na dobu trvania zvoleného tanečného kurzu. Skončením tanečného kurzu registrácia zaniká.

6.2 Registrácia záujemcu a účastníka je dobrovoľná. Záujemca alebo účastník môže kedykoľvek požiadať OZ o zrušenie registrácie a to písomnou žiadosťou zaslanou elektronicky na mailovú adresu OZ laportella@laportella.sk. Na tento účel môže záujemca použiť vzorový formulár žiadosti o zrušenie registrácie, ktorá je uverejnená na webovej stránke OZ.

6.3 OZ je oprávnené okamžite ukončiť registráciu záujemcu o zvolený tanečný kurz v prípade, ak mu okolnosti neumožňujú realizovať tanečný kurz v rozsahu a termíne, prípadne ani v náhradnom termíne. V takom prípade má záujemca nárok na vrátenie zaplateného príspevku na činnosť OZ alebo jeho časti nevyčerpanej časti tanečného kurzu, po odpočítaní registračného poplatku vo výške 20,- EUR, ktorý sa sa nevracia.

6.4 OZ je oprávnené okamžite ukončiť registráciu záujemcu o zvolený tanečný kurz z dôvodu hrubého porušenia povinností účastníka uvedených v článku V. V takom prípade sa zaplatený príspevok na činnosť OZ ani registračný poplatok vo výške 20,- EUR sa nevracia.

6.5 Kontaktné údaje OZ pre prípad predčasného skončenia registrácie:

 • adresa: Občianske združenie La Portella, Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava
 • email: laportellask@gmail.com

VII. Zodpovednosť za škodu.

7.1 Účastník tanečného kurzu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí OZ. Zodpovednosti za spôsobenú škodu sa účastník zbaví, ak preukáže, že škodu nespôsobil.

7.2 OZ zodpovedá za škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti zástupcom OZ účastníkovi.

7.3 OZ nezodpovedá za škodu na zdraví alebo majetku účastníka kurzu, ktorú si účastník kurzu spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, prípadne neopatrnosti sám.

7.4 OZ nezodpovedá za škodu na zdraví alebo majetku účastníka kurzu, ktoré účastníkovi kurzu vzniknú následkom nedodržania pokynov OZ alebo jeho zástupcu.

7.5 Zákonný zástupca alebo doprovod neplnoletého účastníka tanečného kurzu zodpovedá za škodu spôsobenú neplnoletým účastníkom tanečného kurzu až do chvíle ako neplnoletého účastníka tanečného kurzu prevezme pri vstupe do sály lektor tanečného kurzu. Po ukončení lekcie preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka tanečného kurzu zákonný zástupca alebo doprovod neplnoletého účastníka tanečného kurzu. Pokiaľ sa neplnoletý účastník tanečného kurzu zúčastní lekcie bez doprovodu, poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu spôsobenú neplnoletým účastníkom tanečného kurzu pred a po kurze.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

8.1 OZ plne rešpektuje dôvernosť údajov záujemcu a účastníka, ktoré vypĺňa záujemca do prihlášky a poskytuje OZ. Všetky údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. OZ prehlasuje, že poskytnuté údaje použije výlučne k realizácii objednaného tanečného kurzu podľa prihlášky, k vykonaniu potrebných účtovných operácií, k identifikácii bezhotovostných platieb a na komunikáciu so záujemcom, prípadne na marketingové účely. Údaje poskytnuté záujemcom sú ukladané v informačnom systéme OZ, ktorý je
zabezpečený proti zneužitiu.

IX. Všeobecné pravidlá účasti a konania tanečných kurzov

9.1 Termíny a čas konania jednotlivých tanečných kurzov sa riadia rozvrhom určeným pred začiatkom kurzu. Rozvrh je priebežne aktualizovaný OZ. Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke OZ dostupnej na adrese www.laportella.sk a vyvesené v priestoroch OZ. Účastník tanečného kurzu je povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa v čas oboznámiť a zobrať informácie na vedomie.

9.2 V prípade doručenia prihlášky na tanečný kurz, ktorý úž prebieha, si OZ vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia a po zohľadnení obsadenosti a počtu voľných miest, rozhodnúť o zaradení účastníka do už prebiehajúceho tanečného kurzu. V prípade zaradenia účastníka tanečného kurzu do už prebiehajúceho tanečného kurzu je záujemca alebo účastník tanečného kurzu povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ za zvolený tanečný kurz, vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych mesiacov, ktorých sa
účastník tanečného kurzu má zúčastniť. Účastníkovi však nárok na zaradenie do už prebiehajúceho tanečného kurzu automaticky odoslaním prihlášky nevzniká.

9.3 OZ si vyhradzuje právo zmeny tanečného lektora iným lektorom s rovnakou kvalifikáciou. V prípade, že OZ pred začatím lekcie tanečného kurzu nedokáže zabezpečiť iného lektora s rovnakou kvalifikáciou, OZ si vyhradzuje právo danú lekciu tanečného kurzu zrušiť. V takom prípade je OZ povinné informovať účastníka tanečného kurzu o náhradnom termíne konania lekcie tanečného kurzu. Účastník tanečného kurzu, ktorý sa nemôže zúčastniť náhradného termínu konania lekcie tanečného kurzu, nemá
nárok na vrátenie alikvotnej časti príspevku za danú lekciu tanečného kurzu.

9.4 Účastník tanečného kurzu má nárok na náhradu maximálne troch zmeškaných lekcií tanečného kurzu počas jedného obdobia.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Podmienky OZ platia v znení v akom boli schválené príslušným orgánom OZ a v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke OZ.

10.2 OZ je oprávnené tieto Podmienky podľa potreby kedykoľvek zmeniť. Nové znenie Podmienok nadobudne účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke OZ dostupnej na webovej adrese www.laportella.sk.

10.3 Pre účastníkov tanečného kurzu sú záväzné Podmienky OZ účinné v deň zaslania prihlášky. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok OZ po zaslaní prihlášky záujemcom, táto zmena nebude mať vplyv na práva a povinnosti strán. Záujemca ma právo pristúpiť k novým Podmienkam OZ.

Znenie Podmienok OZ je účinné od 01.05.2020