Súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana súkromia a bezpečnosť spracúvania osobných údajov je pre našu Tanečnú školu La Portella veľmi dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, a to Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len GDPR).

Tento dokument poskytuje dotknutým osobám informácie o spracúvaní osobných údajov Tanečnou školou La Portella.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je občianske združenie La Portella, so sídlom Koprivnická 3401/9E, 841 01 Bratislava, IČO: 51 801 736, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo VVS/1-900/90-53979 (ďalej len Tanečná škola La Portella). Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu.

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinnosti Tanečnej školy La Portella. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Tanečnej škole La Portella vyplývajú zmluvné povinnosti zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, ktorý vzniká na základe akceptovania prihlášky, žiadosti alebo objednávky dotknutej osoby v zastúpení zákonného zástupcu v súvislosti s tanečnými kurzami, tábormi a inými akciami, ktoré organizuje Tanečná škola La Portella. Dotknutými osobami sú účastníci kurzov, táborov a akcií, ich zákonní zástupcovia alebo fyzické osoby, ktoré uzavierajú zmluvný vzťah s Tanečnou školou La Portella.

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ide o povinnosť dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah.

Ak Tanečná škola La Portella uzaviera s dotknutou osobou viacero zmluvných vzťahov, Tanečná škola La Portella spracúva osobné údaje dotknutej osoby pre každý zmluvný vzťah osobitne.

Tanečná škola La Portella spracúva osobné údaje:

  1. v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba uvedie v prihláške, žiadosti alebo objednávke, ktoré dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi alebo ktoré prevádzkovateľ získa v priebehu a pri plnení zmluvného vzťahu,
  2. z dôvodu a pre potrebu prípravy, uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu, vrátane súvisiacej komunikácie, organizovania kurzov, táborov a akcií a účasti na nich zo strany účastníkov kurzov, táborov a akcií, a prípadne účasti týchto účastníkov na vystúpeniach Tanečnej školy La Portella.

Tanečná škola La Portella spracúva osobné údaje rozsahu podobizne dotknutých osôb na účel vyhotovovania a zverejňovania obrazových a zvukových záznamov, najmä záznamov z kurzov a vystúpení Tanečnej školy La Portella. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom oprávneným záujmom je vyhodnocovanie kurzov a vystúpení, príprava ďalších kurzov a vystúpení, poskytovanie týchto záznamov dotknutým osobám a propagácia prevádzkovateľa.

3. Kategórie osôb, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Tanečná škola La Portella pri spracúvaní osobných údajov dbá na dodržiavanie povinnosti ich sprístupňovania len v nevyhnutnom rozsahu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté (i) dodávateľovi, ktorý vedie účtovníctvo Tanečnej škole La Portella, (ii) inštruktorom, lektorom a iným subjektom, s ktorými Tanečná škola La Portella spolupracuje pri vedení a organizovaní kurzov, táborov a akcií, ktorí nie sú povinní informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, (iii) organizátorom vystúpení, na ktorých sa zúčastní Tanečná škola La Portella, (iv) daňovým, účtovným a právnym poradcom, a (v) orgánom štátnej správy, ak to bude potrebné pre výkon ich právomocí.

K osobným údajom môžu mať tiež prístup poskytovatelia štandardného kancelárskeho softvérového vybavenia, poskytovatelia správy IT zariadení a infraštruktúry, poskytovatelia serverového úložiska.

4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré Tanečná škola La Portella získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

5. Automatizované spracúvanie osobných údajov a profilovanie

Tanečná škola La Portella pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované rozhodovanie. Tanečná škola La Portella pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Tanečná škola La Portella v zmysle GDPR uchováva osobné údaje na dobu, kým je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré k spracúvaniu dochádza. Tanečná škola La Portella uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania svojich právnych nárokov. Okrem toho Tanečná škola La Portella uchováva osobné údaje týkajúce sa účtovnej dokumentácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení po dobu 10 rokov.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

  1. právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré Tanečná škola La Portella spracúva; toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či Tanečná škola La Portella spracúva osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré Tanečná škola La Portella spracúva, ak je to technicky uskutočniteľné;
  2. právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak Tanečná škola La Portella spracúva nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  3. právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
  5. právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
  6. právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré Tanečná škola La Portella sleduje podľa článku 21 GDPR;
  7. právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa článku 22 GDPR.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Tieto práva si voči Tanečnej škole La Portella môžete uplatniť v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi písomnou žiadosťou listom alebo emailom. Tanečná škola La Portella však nemôže zaručiť, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude vyhovené, keďže v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Tanečná škola La Portella sa bude žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva zaoberať a skúmať z hľadiska predmetnej právnej úpravy.

8. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Informácie, ktoré je Tanečná škola La Portella povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si Tanečná škola La Portella vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Ak sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu dá Tanečná škola La Portella o pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.