PODMIENKY ÚČASTI NA TANEČNÝCH KRÚŽKOCH PRE NEČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Občianskeho združenia La Portella, so sídlom Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava, IČO: 51 801 736, zapísaného v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „Podmienky OZ“). Občianske združenie La Portella (ďalej len „OZ“) organizuje výuku v oblasti umenia a latinskoamerických tancov formou tanečných krúžkov. Cieľom OZ je podpora a rozvoj tanečného a divadelného umenia, kultúry, kultúrnych a vzdelávacích aktivít so zameraním na deti a mládež, ako aj prehlbovanie záujmu o tanečné umenie aj u širokej verejnosti.

1.2 Tieto Podmienky OZ sa vzťahujú na vzťahy, ktoré vzniknú medzi OZ, ktoré je organizátorom tanečných krúžkov a záujemcom o jednotlivú výuku tanca v tanečných krúžkoch, a to prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronickej prihlášky dostupnej na webovej stránke www.laportella.sk patriacej OZ (ďalej len „prihláška“ alebo „registrácia“).

1.3 Záujemcom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala prihlášku prostredníctvom webovej stránky OZ, obdržala emailové oznámenie o prijatí prihlášky a registrácie a uhradila príspevok na činnosť OZ.

II. Prihláška / Registrácia záujemcu

2.1 Záujemca o výuku tanca v tanečných krúžkoch vyplnením požadovaných informácií o účastníkovi zvoleného tanečného krúžku a prejavom súhlasu s podmienkami OZ (dostupné na: www.laportella.sk) a prejavom súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za účelom potrebným pre registráciu a kliknutím na tlačidlo „odoslať“ odosiela OZ prihlášku o výuku tanca v zvolenom tanečnom krúžku (ďalej len „prihláška“).

2.2 Vyplnením elektronickej prihlášky (ďalej len „prihláška“) a potvrdením oboznámenia sa s týmito podmienkami OZ záujemca súhlasí s podmienkami OZ. Podmienky OZ tvoria súčasť každej prihlášky a sú stále prístupné na webovej stránke OZ.

2.3 Potvrdením prijatia prihlášky záujemcu o výuku tanca v tanečnom krúžku zo strany OZ, a to elektronicky formou zaslania emailu na adresu záujemcu, sa stáva prihláška záväznou a záujemca je registrovaný v zozname účastníkov výuky tanca v tanečnom krúžku. Záväzná prihláška obsahuje informácie o účastníkovi a zoznam zvolených služieb ku konkrétnemu tanečnému krúžku, ktoré záujemca o výuku tanca v tanečnom krúžku v prihláške uviedol. Na základe prijatia a potvrdenia prihlášky zo strany OZ a zaplatenia príspevku na činnosť OZ bude záujemcovi zaslané potvrdenie o úhrade príspevku na činnosť OZ. OZ nevystavuje samostatnú faktúru na úhradu príspevku na činnosť OZ, nakoľko príspevok na činnosť OZ nie je príjmom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

2.4 Registrácia účastníka je na dobu určitú. Zaniká ukončením výuky tanca zvoleného tanečného krúžku.

2.5 V prípade prihlášky a následnej registrácie pre tanečný krúžok “Open Class” v prospech tretej osoby je táto osoba (účastník) viazaná záväznou prihláškou a podmienkami OZ momentom prejavenia súhlasu so zvoleným tanečným krúžkom.

III. Príspevok na činnosť a organizáciu OZ a platobné podmienky

3.1 Príspevok na činnosť OZ pre organizovanie každého tanečného krúžku je uvedený v zozname príspevkov platnom v čase podania prihlášky a je stanovený OZ, pokiaľ nie je s OZ dohodnuté inak. Konkrétna výška príspevku na činnosť OZ pre vybraný tanečný krúžok je uvedená na webovej stránke. Po úhrade príspevku na činnosť OZ, OZ zašle záujemcovi potvrdzujúci mail o prijatí príspevku na činnosť OZ.

3.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, výška príspevku na činnosť OZ vygenerovaná v prípade konkrétnej prihlášky sa po jeho úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Príspevok na činnosť OZ pre zvolený tanečný krúžok je splatný do 7 dní od potvrdenia prijatia prihlášky a registrácie. Príspevok na činnosť OZ pre tanečný krúžok zvolený osobne v deň začatia prvej vyučovacej hodiny tanca v tanečnom krúžku je splatný najneskôr do 7 dní od začatia prvej vyučovacej hodiny tanca v tanečnom krúžku a v prípade okamžitého nástupu účastníka v deň začatia prvej vyučovacej hodiny tanca v tanečnom krúžku je príspevok na činnosť OZ splatný okamžite. Príspevok na činnosť OZ pre tanečný krúžok „Open Class“ je splatný okamžite.

3.4 Záujemca je povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ pre zvolený tanečný v rozsahu a v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí prihlášky. Príspevok na činnosť OZ za zvolený tanečný krúžok je možné uhradiť prevodom na účet OZ alebo osobne v hotovosti na recepcii v sídle OZ, t.j. na adrese Koprivnická 9/E, Bratislava. V prípade úhrady príspevku na činnosť OZ prevodom na účet sa príspevok považuje za uhradený dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet OZ.

3.5 Príspevok na činnosť OZ súvisiacu s organizáciou a realizáciou jednotlivých tanečných krúžkov je nevratným príspevkom.

IV. Príspevok na činnosť OZ a platobné podmienky za organizáciu letného tábora

4.1 OZ organizuje a realizuje svoju činnosť aj formou dennej starostlivosti v rámci denného tábora, v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

4.2 Príspevok na činnosť OZ za realizáciu letného tábora je OZ stanovený nasledovne:

4.2.1 vo výške 45,- Eur za 1 deň
4.2.2 vo výške 175,- Eur za 5 dní

4.3 Záujemca je povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora v lehote splatnosti. Príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora je splatný do 14 (štrnásť) dní od potvrdenia prihlášky a najneskôr 1 (jeden) mesiac vopred, t.j. 1 (jeden) mesiac pred začatím zvoleného letného tábora.

4.4 Príspevok na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora môže záujemca uhradiť v hotovosti na recepcii OZ alebo prevodom na účet OZ. V prípade úhrady príspevku na činnosť OZ spojenú s realizáciou zvoleného letného tábora prevodom na účet sa príspevok považuje za uhradený dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet OZ.

4.5 Záujemca môže požiadať OZ o zrušenie registrácie pre letný tábor. V prípade zrušenia registrácie zo strany záujemcu môže záujemca požiadať o vrátenie zaplateného príspevku na činnosť OZ v nasledovnom rozsahu:

4.5.1 50% zaplateného príspevku, po odpočítaní príspevku za registráciu vo výške 50% v prípade zrušenia registrácie najneskôr dva (2) týždne pred začatím letného tábora.

4.6 V prípade zrušenia registrácie zo strany záujemcu v lehote kratšej ako dva (2) týždne pred začatím letného tábora alebo počas trvania letného tábora, záujemca nárok na vrátenie zaplateného príspevku na činnosť OZ nemá.

4.7 Žiadosť o zrušenie registrácie je záujemca povinný zaslať OZ, a to písomne elektronicky na mailovú adresu OZ laportella@laportella.sk. Na tento účel môže záujemca použiť vzorový formulár žiadosti o zrušenie registrácie, ktorá je uverejnená na webovej stránke OZ.

V. Práva a povinnosti

5.1 OZ:

 • je oprávnené zmeniť miesto a termín konania tanečného krúžku, osobu lektora toho-ktorého tanečného krúžku ako aj program tanečného krúžku,
 • je povinné pri zmene programu tanečného krúžku zachovať základný rozsah a parametre pôvodného tanečného krúžku a pôvodný počet hodín tanečného krúžku,
 • je povinné o zmene programu a zmene termínu konania tanečného krúžku informovať účastníka tanečného krúžku aspoň tri (3) dni vopred.

5.2 Záujemca:

 • je povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ za zvolený tanečný krúžok riadne a včas.

5.3 Účastník:

 • Účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátora alebo jeho zástupcu, alebo iných osôb poskytujúcich služby v mene OZ,
 • Účastník je povinný dodržiavať a riadiť sa prevádzkovým poriadkom,
 • Účastník nesmie rušiť riadny priebeh tanečného krúžku, najmä svojím správaním nadmieru obťažovať ostatných účastníkov krúžku,
 • Účastník je povinný dodržiavať zásady hygieny a slušného správania,
 • Účastník je povinný dbať o svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tanečného krúžku a ak by pokračovanie účastníka v tanečnom krúžku ohrozovalo ostatných účastníkov krúžku, je povinný to bezodkladne oznámiť,
 • Účastník mladší ako 18 rokov sa môže zúčastniť tanečného krúžku len so súhlasom zákonného zástupcu,
 • Účastník, ktorý sa nemôže zúčastniť tanečného krúžku v zmenenom termíne, má nárok na nahradenie hodiny tanečného krúžku na inej hodine tanečného krúžku vo vopred dohodnutom termíne.

5.4 Člen detského súboru:

 • Členovia detského súboru, ktorí sa zúčastňujú súťaží alebo vystúpení, hradia náklady na kostýmy z vlastných finančných prostriedkov. Za týmto účelom je možné využiť 2% z daní, dary alebo sponzoring.

VI. Doba trvania registrácie, zánik registrácie

6.1 Registrácia záujemcu a účastníka je na dobu určitú, a to na dobu trvania zvoleného tanečného krúžku. Skončením tanečného krúžku registrácia zaniká.

6.2 Registrácia záujemcu a účastníka je dobrovoľná. Záujemca alebo účastník môže kedykoľvek požiadať OZ o zrušenie registrácie, a to písomnou žiadosťou zaslanou elektronicky na mailovú adresu OZ laportella@laportella.sk. Na tento účel môže záujemca použiť vzorový formulár žiadosti o zrušenie registrácie, ktorá je uverejnená na webovej stránke OZ.

6.3 OZ je oprávnené okamžite ukončiť registráciu záujemcu o zvolený tanečný krúžok v prípade, ak mu okolnosti neumožňujú realizovať tanečný krúžok v dohodnutom rozsahu, termíne a v určenom mieste, a to ani v náhradnom termíne alebo formou online realizácie tanečného krúžku v zmysle ustanovení čl. IX bod 9.5. V takom prípade má záujemca nárok na vrátenie zaplateného príspevku na činnosť OZ alebo jeho nevyčerpanej časti, po odpočítaní príspevku za registráciu vo výške 20,- EUR, ktorý sa nevracia.

6.4 OZ je oprávnené okamžite ukončiť registráciu záujemcu o zvolený tanečný krúžok z dôvodu hrubého porušenia povinností účastníka uvedených v článku V. V takom prípade sa zaplatený príspevok na činnosť OZ ani príspevok za registráciu vo výške 20,- EUR nevracia.

6.5 Kontaktné údaje OZ pre prípad predčasného skončenia registrácie:

adresa: Občianske združenie La Portella, Koprivnická 9/E, 841 01 Bratislava
email: laportella@laportella.sk

VII. Zodpovednosť za škodu

7.1 Účastník tanečného krúžku zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí OZ. Zodpovednosti za spôsobenú škodu sa účastník zbaví, ak preukáže, že škodu nespôsobil.

7.2 OZ zodpovedá za škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti zástupcom OZ účastníkovi.

7.3 OZ nezodpovedá za škodu na zdraví alebo majetku účastníka krúžku, ktorú si účastník krúžku spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, prípadne neopatrnosti sám.

7.4 OZ nezodpovedá za škodu na zdraví alebo majetku účastníka krúžku, ktoré účastníkovi krúžku vzniknú následkom nedodržania pokynov OZ alebo jeho zástupcu.

7.5 Zákonný zástupca alebo doprovod neplnoletého účastníka tanečného krúžku zodpovedá za škodu spôsobenú neplnoletým účastníkom tanečného krúžku až do chvíle, ako neplnoletého účastníka tanečného krúžku prevezme pri vstupe do sály lektor tanečného krúžku. Po ukončení lekcie preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka tanečného krúžku zákonný zástupca alebo doprovod neplnoletého účastníka tanečného krúžku. Pokiaľ sa neplnoletý účastník tanečného krúžku zúčastní lekcie bez doprovodu, poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za škodu spôsobenú neplnoletým účastníkom tanečného krúžku pred a po krúžku.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

8.1 OZ plne rešpektuje dôvernosť údajov záujemcu a účastníka, ktoré vypĺňa záujemca do prihlášky a poskytuje OZ. Všetky údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. OZ prehlasuje, že poskytnuté údaje použije výlučne za účelom realizácie vybraného tanečného krúžku podľa prihlášky, k vykonaniu potrebných registračných či účtovných operácií, k identifikácii bezhotovostných platieb a na komunikáciu so záujemcom, prípadne na marketingové účely. Údaje poskytnuté záujemcom sú ukladané v informačnom systéme OZ, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu.

IX. Všeobecné pravidlá účasti a konania tanečných krúžkov

9.1 Termíny a čas konania jednotlivých tanečných krúžkov sa riadia rozvrhom určeným pred začiatkom krúžku. Rozvrh je priebežne aktualizovaný OZ. Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke OZ dostupnej na adrese www.laportella.sk a vyvesené v priestoroch OZ. Účastník tanečného krúžku je povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa včas oboznámiť a zobrať informácie na vedomie.

9.2 V prípade doručenia prihlášky na tanečný krúžok, ktorý úž prebieha, si OZ vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia a po zohľadnení obsadenosti a počtu voľných miest, rozhodnúť o zaradení účastníka do už prebiehajúceho tanečného krúžku. V prípade zaradenia účastníka tanečného krúžku do už prebiehajúceho tanečného krúžku je záujemca alebo účastník tanečného krúžku povinný uhradiť príspevok na činnosť OZ za zvolený tanečný krúžok vo výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych mesiacov, ktorých sa účastník tanečného krúžku má zúčastniť. Účastníkovi však nárok na zaradenie do už prebiehajúceho tanečného krúžku automaticky odoslaním prihlášky nevzniká.

9.3 OZ si vyhradzuje právo zmeny tanečného lektora iným lektorom s rovnakou kvalifikáciou. V prípade, že OZ pred začatím výuky tanca zvoleného tanečného krúžku nedokáže zabezpečiť iného lektora s rovnakou kvalifikáciou, OZ si vyhradzuje právo danú výuku tanca zvoleného tanečného krúžku zrušiť. V takom prípade je OZ povinné informovať účastníka tanečného krúžku o náhradnom termíne konania výuky tanca zvoleného tanečného krúžku. Účastník tanečného krúžku, ktorý sa bezdôvodne nezúčastní náhradného termínu konania výuky tanca zvoleného tanečného krúžku, nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti príspevku za danú výuku tanca zvoleného tanečného krúžku.

9.4 Účastník tanečného krúžku má nárok na náhradu maximálne troch zmeškaných lekcií tanečného krúžku počas jedného obdobia.

9.5 Zrušenie tanečného krúžku zo strany OZ:

9.5.1 V prípade zrušenia termínu konania tanečného krúžku zo strany OZ je OZ oprávnené určiť náhradný termín konania tanečného krúžku nasledovne:

a) Náhradný termín konania tanečného krúžku v pôvodnom mieste konania tanečného krúžku OZ vyberie na základe dostupnej voľnej kapacity. Náhradný termín konania tanečného krúžku OZ oznámi záujemcom bezodkladne.

b) Náhradný termín konania tanečného krúžku na inom mieste ako pôvodnom mieste konania tanečného krúžku OZ vyberie na základe dostupnej voľnej kapacity. Náhradný termín konania tanečného krúžku OZ oznámi záujemcom bezodkladne.

9.5.2 V prípade zrušenia termínu konania tanečného krúžku zo strany OZ, kedy OZ z objektívnych dôvodov nevie zabezpečiť žiadny náhradný termín podľa bodu 9.5.1 písm. a) ani b), bude záujemcom vrátená alikvotná čiastka zo zaplateného príspevku na činnosť OZ alebo bude táto alikvotná čiastka započítaná na príspevok na činnosť OZ za ďalší tanečný kurz v novom období v podobe zľavy z príspevku na činnosť OZ.

9.5.3 V prípade zrušenia tanečného krúžku zo strany OZ z dôvodov „vis maior“ :

a) V prípade zrušenia tanečného krúžku z technických dôvodov v mieste určenia konania tanečného krúžku je OZ oprávnené presunúť konanie tanečného krúžku podľa dostupnej voľnej kapacity do náhradného miesta v náhradnom termíne, prípadne priamo začať s realizáciou tanečného krúžku online formou. Náhradný termín konania tanečného krúžku OZ oznámi záujemcom bezodkladne.

b) V prípade zrušenia tanečného krúžku na základe rozhodnutia štátnych orgánov (Úrad verejného zdravotníctva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva), prípadne na základe rozhodnutia zriaďovateľa konkrétneho miesta konania tanečného krúžku je OZ oprávnené presunúť konanie tanečného krúžku podľa dostupnej voľnej kapacity do náhradného miesta v náhradnom termíne, prípadne priamo začať s realizáciou tanečného krúžku online formou. Náhradný termín konania tanečného krúžku OZ oznámi záujemcom bezodkladne.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto Podmienky OZ platia v znení, v akom boli schválené príslušným orgánom OZ a v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke OZ.

10.2 OZ je oprávnené tieto Podmienky podľa potreby kedykoľvek zmeniť. Nové znenie Podmienok nadobudne účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke OZ, dostupnej na webovej adrese www.laportella.sk.

10.3 Pre účastníkov tanečných krúžkov sú záväzné Podmienky OZ účinné v deň zaslania prihlášky. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok OZ po zaslaní prihlášky záujemcom, táto zmena nebude mať vplyv na práva a povinnosti strán. Záujemca ma právo pristúpiť k novým Podmienkam OZ.

Znenie Podmienok OZ je účinné od 27.8.2020