Metodika

Detské centrum Portellitas má za motto: “Bezpečne ako doma, čarovne ako v rozprávke.”

Naša metodika je založená na pedagogických projektoch, ktoré vychádzajú zo záujmov detí a potrieb individuálneho rozvoja vo všetkých dimenziách: sociálnej, kognitívnej, motorickej, komunikatívnej, umeleckej a hudobnej. Vykonávame ich prostredníctvom zmysluplných aktivít, zaujímavých workshopov, hier, ….

Ponúkame deťom harmonický priestor, bezpečný na budovanie citových väzieb, kde tanec, hudba, hry, literatúra a zábava sú súčasťou nášho každodenného života.

Zameriavame sa na akademickú pripravenosť, sociálny rozvoj a hru. Podporujeme dobrú sebaúctu a zábavu, pričom veríme, že obe sú základom učenia. Keď je dieťa uvoľnené, učenie sa stáva prirodzenou súčasťou jeho vývoja. Naše učebné osnovy zahŕňajú akademické, kreatívne a sociálne zložky s dostatkom času na hru a fyzickú aktivitu.

Naším poslaním je pomáhať rodičom vychovávať autonómne, tvorivé a citlivé deti s princípmi založenými na láske, rešpekte a solidarite, schopné vzájomnej interakcie a inovácií, aby sme spolu prispeli ku zmene sveta na lepšie a bezpečnejšie miesto pre všetkých.

Naše hlavné inštitucionálne hodnoty (princípy, myšlienky a presvedčenia)

Rešpekt:

Materská škola Portellitas podporuje rešpekt k individuálnemu rozvoju každej ľudskej bytosti s jej odlišnosťami, silnými stránkami, výzvami, typmi rodiny, národnosťou a presvedčením so zameraním na rozmanitosť.

Dobré zaobchádzanie:

Vieme, že ranné detstvo je plné výziev a našou úlohou je spolu s rodičmi podporovať primeraný sociálny a emocionálny rozvoj deti a budovať láskyplné a inteligentné výchovné usmernenia.

Takto by sme mali byť všetci trénovaní až do dospelosti. V praktikách dobrého zaobchádzania, pozitívnej disciplíny a zvládania emócií.

Solidarita: 

Solidarita učí deti pracovať ako tím. Zdieľať, ustupovať, rešpektovať a spolunažívať s inými ľuďmi, vyhýbať sa individualizmu a sebectvu. Deti sa nerodia solidárne, solidarite sa deti učia rôznymi formami a v rôznych každodenných situáciách.